Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) recull els objectius generals del Col·legi. També orienta l’activitat educativa del Centre, la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn.  Entre altres qüestions, el PEC inclou els criteris, prioritats i plantejaments educatius i metodològics, és a dir, què i de quina manera s’ensenya als alumnes i com s’avalua el seu progrés.

El PEC s’ha elaborat tenint en compte els trets propis del Col·legi, les característiques socials i culturals de l’entorn on és situat i les necessitats educatives dels alumnes.

Està aprovat pel Consell Escolar.

Objectius prioritaris

Línia metodològica

Pla d’Acció tutorial

Atenció a la diversitat

Tractament de llengües

Competència digital i tractament de la informació

Pla de Convivència

Altres espais educatius

Activitats de projecció externa

 

Comments are closed.