Pla de convivència

El Reglament de Règim Interior (RRI) regula la convivència dintre de l’àmbit del Centre, d’acord amb les Normes de Convivència (Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures dels alumnes i regulació de la convivència en els Centres educatius no universitaris de Catalunya). Per això cal tenir present, entre d’altres aquest seguit de normes i hàbits:
• L’assistència a classe és obligatòria. Tant les absències com els retards s’han de justificar convenientment.
• És obligatori l’ús de l’agenda per tal de poder fer un seguiment (acadèmic i actitudinal) de l’alumne.
• La puntualitat és exigible en el moment de començar les activitats.
• Cal esforçar-se en aconseguir una bona convivència entre tots els integrants de la comunitat educativa.
• S’ha de respectar, tenir cura i mantenir les instal·lacions, l’entorn natural i el material del Centre.
• Cal respectar les dependències i el material d’ús comú.
• El col·legi no es fa responsable de les joguines, dels mòbils, MP3, … que es perdin o es malmetin.
• L’ús del telèfon mòbil està prohibit. Si s’utilitza a classe, el professor o el tutor el lliurarà a la directora pedagògica i, aquesta, comunicarà l’incident a la família, que haurà de recollir-lo a Secretaria.
• Els reproductors de música només es poden fer servir al pati.
• No es poden fer fotografies ni gravacions dins del Col·legi.
• La manipulació dels ordinadors i del vídeo estarà condicionada a l’autorització per part d’un professor.
• No és permès fumar en tot el recinte escolar.
• Si es produeixen desperfectes en el material escolar, ocasionats per un comportament incívic o per negligència, les reparacions aniran a càrrec dels infractors.
• Per respecte als companys i professors, al Col·legi s’ha de venir vestit de forma correcta i digna, tenint en compte que és un centre de treball i d’estudi. Aquest fet inclou la prohibició expressa de vestir elements identificatius que facin apologia d’ideologies polítiques, identitàries, religioses, etc.
No està permès portar pantalons massa curts (a l’alçada de les natges) ni samarretes de tirants, ni amb obertures laterals que deixin veure els sostenidors, en el cas de les noies, ni el tors en el cas dels nois.
Tampoc estan permeses les xancles de platja.
• No es poden portar pírcings a la cara (llavi, nas, cella). Només es permetrà a l’orella, si és petit i discret.
• No es permet menjar xiclet.
• Tots hem de col·laborar perquè al Col·legi hi hagi un bon ambient de treball.
• El menjador i l’autobús són espais de convivència de vital importància i es regeixen per unes normes pròpies que persegueixen el seu bon funcionament.

La Direcció i els Coordinadors d’etapa, d’acord amb els Tutors, tenen potestat per aplicar aquest reglament, amb les sancions que s’estableixen en cada cas.

NOTA: Aquestes són algunes de les normes recollides en el Reglament de Règim Interior del Col·legi. Es complementen amb les específiques de cada cicle educatiu

Comments are closed.